3.10.2011 г.

Паметникът на загиналите юнаци-легионери


Текстът е публикуван през 1939 г. в книгата „Паметниците на София” с автор Н. Ганев. Изданието е любезно предоставено от отдел „Краезнание” на Столичната библиотека.

Намира се в игрище „Юнак". Издигнат е в памет на загиналите юнаци-легионери през Балканската и Междусъюз­ническата войни. Инициатор за издигането на паметника е бил големият юнак-покойник Георги Данаилов. Последният, в качеството си на председател на Софийската юнашка област, на 23 октомврий 1927 г., в тържественото заседание, стана­ло по случай петнадесетгодишния юбилей на юнаците-легионери от Балканската и Междусъюзническата войни, направил пред­ложение да се основе фонд за построяване на паметник на загиналите юнаци-легионери. 


Предложението му било прието с акламации от присътствуващите и още то­гава бил съставен комитет, който да управлява фонда. Комитетът се състоял от: почетен председател — Ив. Вълков, генерал о. з., председател — Дим. Лазов, подпр. и касиер — Г. Стойменов, секретар — Й. Буреш и членове: капитан Сава Савов, Георги Банбов, Милан Петров и Ив. Ганчев. 

Основният камък на паметника е бил положен на 9 юний 1930 г. и още същата година бил изграден и самият памет­ник. В основния камък на паметни­ка е бил зазидан следния акт, прочетен от секретаря на Коми­тета И. Буреш: 

„Днес, на 9 юний на праздника „Св. Дух", хиляда деветстотин три­десетата година от Рождество Хри­стово, в столица София, през два­надесетата година от царуването на Негово Величество Борис III — цар на Българите, при министерствуването на г. г. Андрей Ляпчев, министър-председател и министър на вътрешните дела и народното здраве, Атанас Буров, министър на външните работи и изповедани­ята, Владимир Молов, министър на финансите, Григор Василев, министър на земеделието и държавните имоти, и председател на гимнастическото дружество „Юнак" в София, проф. Петко Стайнов, министър на железниците, телефоните и пощите, проф. Александър Цанков, министър на народното просвещение, проф. Д. Мишайков, министър на търговията, проф. Г. Т. Данаилов, министър на благо­устройството, К. Миланов, минис­тър на правосъдието, генерал-лейтенант Н. Бакърджиев, мини­стър на войната, при митрополит Неофит Видински, председател на св. Синод, Негово Високопреосве­щенство Софийския митрополит Стефан, Владимир Вазов, кмет на столицата, генерал Жечев, началник на Софийския гарнизон, полковник Ковачев, военен комендант на столицата, Никола Карагьозов, полицейски комендант, генерал В. Лазаров, председател на Българския олим­пийски комитет. Димитър Лазов, пред­седател на съюза „Юнак", Сава Славов, председател на Софийск. юнашка област, П. Фотинов, съюзен главатар, Н. Гладнишки и Руска Колева, главатар и главатарка на столичното д-во „Юнак", се по­ложи основния камък на паметника на юнашкия легион, за увековечаване паметта на младите юнаци-доброволци, които, верни на своя девиз: „здрави и силни, дружно за отечеството", потеглиха гордо през паметната 1912 год. към Тракия и Македония, за да извоюват свободата на поробените братя и постигнат обединени­ето на българското племе. 

Полагане основния камьк на паметника

На церемонията при полагане основния камък присътствува цялото Софийско дру­жество „Юнак", което тоя ден празднува своя праздник, а така също комитетът на юнашкия легион при съюза „Юнак", в състав:  Председател: Георги Стоименов, секретар: Йосиф Буреш. Членове: капитан Сава Савов, Георги Бамбов, Милан Петров, Ст. Денев и Ив. Ганчев. 

Строители на паметника: проект и ръководство — архитект П. Димитров. Изработ­ване статуята — художник-скулптор: Т. Делирадев. Инженер - строител: Д. Агура. 

При полагането на основния камък на паметника са присъстствували още: представител на Двореца, военния и просветния министри, предста­вители на Общината, по двама представители на всяка вой­скова част в София, родолю­бивите организации, Управи­телния съв. на съюза „Юнак„, повече от 600 юнаци и юнакини от София, представители на Софийската юнашка област, чехското д-во „Сокол" и др. 

Паметникът се състои от железобетонен пиедестал и статуя от бял врачански камък. Висок е 8 метра. Ста­туята представлява легионер на пост на „Маркова стъпка" (1), гледащ към поро­бена Македония. Легионерът е с пелерина на гърба, юнашки калпак на глава и пушка в ръце.

Завършената статуя на паметника

Пиедесталът е направен по проекта на архитект П. Димитров, железобетонната му работа е извършена под ръководство­то на инж. Д. Агура, а статуята е израбо­тена от скулптора Тома Делирадев. Отвътре пиедесталът е кух — напра­вено е помещение, което да служи за легионерски музей. В него ще бъдат по­ставени разни легионерски вещи от времето на поменатите по-горе войни, емблеми и земя (пръст) от всички поробени краища. Отвън на пиедестала е направена спираловидна стълба с парапетъ, която води до основата на статуята. Според строителите на паметника, спираловидната стълба символизира постепенния възход на легиона (2) в борбата му за освобожде­нието на Македония, а именно: победоносния му марш от Хасково през Кърджа­ли, Мастанлъ (Момчиловград), Балкан-Тореси, Гюмюрджина, Мерхамлъ, Софлу, Узун-кюпрю, Малгара, Шаркьой и пр. до Маркова стъпка.

Булевард Евлоги Георгиев в отсечката между Граф Игнатиев и Цар Освободител, вдясно се вижда стадион Юнак с паметника.

За паметника, който, поради липса на средства, не е още окончателно привършен и открит, са изразходени 220,000 лева. Сумата е била събрана от дарения на юнаци-легионери, от вечеринки и други забави, устройвани от Комитета, от по­мощи на юнашките дружества, от дарения на частни лица и др.

1) Близък връх до историческото Султан-тепе (Осогова планина).
2) Легионът е образувал 1-ва рота от 12-та Лозенградска дружина на Македоноодринското опълчение. Командир му е бил юнакът-легионер запасният подпоручик Л. Айер (швейцарец).


Юнашкият легион преди заминаването му за фронта


Паметникът отдавна не съществува. Днес на неговото място има метростанция. Въпрос на чест и лично достойнство е да се преборим за възстановяването поне на скулптурната му част!