20.07.2016 г.

Новата сграда на Радио София (1942 г.)


Из "Пощенско, телеграфно и телефонно дело", кн. 5-6, 1942 г.


НОВОТО СТУДИО НА РАДИО СОФИЯ
Инж. Асен Маринов

Общ изглед на студиото

От създаването на радиоразпръсквателната служба до началото на тази година Радио София предаваше своята програма от временно пригодени студиозали, които поради недостатъчните си размери и недобра акустика не отговаряха напълно на техническите изисквания и нуждите на радиослужбата.

През 1935 година Главната дирекция на П. Т. Т. сключи договор с фирмата Телефункен за доставка на радиопредавателя Вакарел. В този договор се предвиждаше и построяване на ново радиостудио. Предавателят Вакарел беше построен и пуснат в действие още през 1937 година.

Постройката на новото радиостудио се започна през пролетта на 1938 год., а завърши окончателно през 1941 г. Същата година фирмата Телефункен започна монтирането на студиоуредбите и поставянето на акустичните материали в предавателните зали.

През м. април т. г. всички инсталации бяха окончателно готови и приети и Радио София започна да предава своята редовна програма от новото си студио. Плановете на радиостудиото по отношение на канцелариите са изработени от Министерството на О. С. П. и Благоустройството. По точни указания от фирмата Телефункен са направени студио-залите, усилвателните и контролни кабини.

Новото радиостудио се намира на ул. Симеон Княз Търновски до Агрономическия факултет. Постройката има сутерен, партер и два етажа. В сутерена са поместени климатичната и отоплителната инсталации, ехо-залата, работилницата, банята, ресторанта, складовете и др. В партера са поместени голямата концертна зала, стаи за диригента и артистите, репетиционна зала за оркестрантите, гардеробите, бюфетът, телефонните кабини и др. На първия етаж се намират студиозалите, усилвателното помещение, контролните кабини, звукозаписвателните зали, чакалнята за изпълнителите, заседателната зала и др. На втория етаж са поместени дискотеката, резервните студиозали, тонфилмовата кабина, радиолабораторията и канцелариите на техническата и програмна служби.

Концертна зала

Постройката има 1800 кв. метра. Строежът и обзавеждането, включително всички видове инсталации, струват 30.000.000 лева.

Студиото има 6 предавателни зали, от които 4 се използуват за редовните предавания и записване на музика и говор и 2 за репетиции.

Студиозалите са предвидени за различни музикални изпълнения и сказки и съобразно от това гяхната форма и големина, а така също и акустичните материали, поставени по техните стени, са предвидени така, че да дадат необходимите звукоечения. Всички уредби и инсталации, необходими за предаване на музиката и говора, както и акустичното устройство на студиозалите са доставени и монтирани от фирмата Телефункен.

Голямата концертна зала има размери 30 м. на 15 м. и един обем от 5.000 куб. м. Тя е предназначена за големи симфонични оркестри или хорове до 100 души. Освен това залата има 150 места за публика. Стените на тази зала са покрити с акустични плочки и шперплат, под който е поставена стъклена вълна. Една част от стените е покрита с акустична мазилка и тежки вълнени завеси. Всичко това позволява да се получи едно времеечение от 1.2 секунди, което отговаря напълно на предназначението на тази зала. За отстраняване на шума, подът е покрит с велурен килим, а вратите са двойни, железни и със специална гумена изолация. Радиопредаванията от тази зала стават чрез три кондензаторни микрофони "Телефункен" от най-модерен тип. Съобщаването на диригента или изпълнителите в концертната зала с техническия или музикаленъ ръководител на предаванията, които се намират в контролната кабина, може да стане посредством една високоговорителна, телефонна или светлиннo-сигнална инсталация. Към концертната зала има стая за диригента, репетиционна зала за оркестрантите, стая за артистите, модерен бюфет, ресторант, гардероби и телефонни кабини.

Втората по големина предавателна зала има размери 16 м. на 9 м. и един обем от 1.050 куб. м. Тя е предназначена за камерни или салонни оркестри, хорови изпълнения и др. музикални ансамбли до 25 души. Акустичните материали в това студио са предвидени да дадат едно оптимално времеечение от 0,9 секунди. С една тежка завеса тази зала може да се прегради на две и да се използува като по малко студио за предаване на радиопиеси и др.

Концертна кабина със смесителна маса

Третата предавателна зала има размери 6 м. на 4.5 м. и един обем от 108 куб. м. Тя е предназначена за малки ансамбли: квартети, солови изпълнения и др. Тази зала има изменяема акустика, която се регулира по желание със специално построени подвижни крила така, че може да се получи едно времеечение от 0.3 до 0.6 секунди. От тази зала може да се предават също звукови ефекти и грамофонна музика, необходими при предаване на радиопиеси и звукови монтажи.

Четвъртата предавателна зала има същите размери като третата. Тя е предназначена специално за сказки, четене на новини и предаване на грамофонни плочи. Стените на тази студио-зала са покрити с шперплат, под който е поставена стъклена вълна и вълнени завеси.

За предаване на музика и говор във всяко студио има по два кондензаторни микрофона, а за свирене на грамофонни плочи по една двойна грамофонна маса, чиито дискове се привеждат в движение от електромоторчета.

Към всяка продавателна зала има по една контролна кабина, от която през един прозорец може да се наблюдава в студио-залата. За контролиране и регулиране на предаваната музика или говора, във всяка кабина има по една смесителна маса. На тези маси се съединяват микрофоните и грамофонните маси на различните студия, командните микрофони и светлинните сигнали. От тук, с помощта на специални регулатори, става включването и изключването на микрофоните и регулирането на силата на предаването. С тези регулатори може също да се смесват или комбинират предаванията от различните микрофони на едно и също или на различни студия.

Усилвателно помещение

От тук с помощта на специални апарати се контролират оптически и звуково силата и качеството на радиопредаванията, а чрез бутони могат да се включват командния микрофон или светлинните сигнали.

Всяка контролна кабина има телефонна връзка с усилвателното помещение.

Усилвателното помещение, което представлява сърдцето на всяко студио, е разположено в средата на предавателните зали. Тук на специални табла са монтирани всички апарати, необходими за усилване и контролиране на микрофонните токове (изправители, усилватели, тонизмерители, динамични регулатори и др.), а така също и всички радиофонични и телефонни вериги, които свързват студиото с предавателите. Усилвателното помещение е свързано с радиоинсталациите на всички студиозали и контролни кабини. От тук стават връзките на различните студиозали с предавателите.

За подобрение качеството на предаванията и за звукови ефекти е предвидена една ехо-зала. Тази зала има съвършено твърди и гладки стени, които силно отразяват звука и позволяват да се получи едно звукоечение от няколко секунди. Чрез специални приспособления една част от усилените микрифонни токове се изпращат в тази зала, където се възпроизвеждат от един високоговорител. В ехо-залата се намира един микрофон, който приема възпроизведения от високоговорителя звук, а така също и звука, отразен от стените на залата. Така получените микрофонни токове се смесват след това с тези, които идат направо от студиото. По този начин на предавания по електроакустичната верига звук се предава тонов и фонетичен релеф.

В специална зала са инсталирани уредбите за записване на музика и говор върху меки или стъклени грамофонни плочи. В скоро време ще се доставят уредби за записване на музика върху магнитна лента и върху восъчни плочи.

За свирене на музика, записана на филмова лента, има една тонфилмова апаратура.

Една модерна дискотека, снабдена със специални металически шкафове, служи за съхраняване на около 15.000 грамофонни плочи.

За извършване на радиоелектрическите измервания, необходими за контрола и подобрение качеството на радиопредаванията, има добре обзаведена радиолаборатория, снабдена с най-новите измерителни инструменти, осцилографи и апарати.

Радио-лаборатория

За отопление и вентилация на студиозалите има модерна климатическа инсталация, а за отоплението на канцелариите — водноотоплителна инсталация.

В радиостудиото има още: модерна електрическа, телефонна, часовникова, звънчова, пожаро-съобщителна, антенна, гръмоотводна и високоговорителна инсталации.

Новото радиостудио е свързано с радиопредавателя във Вакарел посредством подземен радиофоничен кабел, а с другите български предаватели посредством специални радиофонични линии. Освен това то е свързано с директни телефонни вериги с всички по-важни места в София, от където стават предаванията (Народния театър, зала „България“ и др.).

С окончателното завършване на новото радиостудио се запълни една празднина в нашето радиоразпръскване, от което последва и едно качествено подобрение на радиопредаванията.


Вижте също: Радиото