15.11.2016 г.

Сиропиталище „Княз Борис Търновски"


Из "Столичен общински вестник", 1 февруари 1935 г.


Сиропиталище „Княз Борис Търновски"

Основано от женското благотворително д-во „Милосърдие“ още в първите дни след Освобождението. В него са приютени понастоящем 100 сираци, на възраст от 8—14 години, от които 76 момчета и 24 момичета. Питомците редовно посещават училище и се обучават и възпитават в сиропиталището от един учител и две учителки, от които едната проходяща. В първоначалното училище ходят 55 ученика и ученички; в прогимназията — 40; в гимназията — 3 и в стопанското училище „Мария Луиза“ — 2. Завършилите прогимназията ученици, както при всички сиропиталища, се предават на живите им родители или роднини за по нататъшно отглеждане и настаняване на работа, а отличилите се по поведение и успех от тях се издържат и понататък от д-вото, като се изпращат да учат било в стопански училища, гимназии и др.


Сиропиталището се управлява от директорка, по настоящем г-жа Невена Сендова Попова, и една помощница—счетоводителка-касиерка.

Сиропиталището, което се помещава в красива собствена сграда на булевард „Христо Ботев“, построена в 1910 г., е извьнредно удобно за целта и е много добре обзаведено. То разполага с: 2 големи, хигиенични и спретнато наредени спални стаи за питомците, 2 класни стаи, приемна (хол), трапезария, баня, кухня, пералня, книжарна и болнична с 9 легла.

Освен административния и учебно-възпитателния персонал, сиропиталището разполага още и с: домакиня, готвачки, перачки, шивачки и служащ—градинар. Целият персонал, изключая проходящата учителка, която се плаща от министерството на Просветата, се издържа от Д-вото, което има годишен бюджет кръгло един милион лева. Дружеството се субсидира всяка година от Столичната община с една сума от 400,000 лв.

Д-вото „Милосърдие“ освен сиропиталищния дом, разполага от скоро време и със свой кооперативен дом на площад „Славейков“ — „Дом Милосърдие“, от апартаментите и магазините на който очаква да получава за в бъдеще годишен приход от 300—400 хиляди лева,

Д-ство „Милосърдие“, което подържа сиропиталището, се управлява от десеточлено настоятелство с председател: г-жа Теодора генер. Паприкова, секретарка — г-жа Зоя Ил. Бобчева и касиер генерал о. з. В. Лазаров.