5.04.2017 г.

Карта на София през 1928 г.Публикуваме карта на столицата от 1928 година, която е част от юбилеен пътеводител, посветен на 50 години от освобождението на София. Планът е дело на Ал. Петров, технически кондуктор, и е съвместно издание на именитите столични книжари Иван Касъров и Тодор Чипев.

Предната корица на книжното тяло

За голям размер - тук


Легенда:

№ на учрежден / Квадр. / Наименование

Общински учреждения

0 6 K Двореца
1 7 И Общинско Управление
2 7 И Клон архит.-Водопр. канализ.
3 6 З Клон-изборно отделение
4 З И Клон-трамвай
4 a 6 К Дирекция на осветлението
5 6 И l-o Градско районио кметство
6 6 З 2-o Градско районно кметство
7 5 Д З-o Градско районно кметство
8 9 И 4-o Градско районно кметство
9 6 О 5-o Градско районно кметство
10 2 З 6-o Градско районно кметство
10 a 5 З Дирекция Трудова Повинность
11 5 K Пожарна команда
12 7 K 1-а Градска лечебница
13 4 Е 2-а Градска лечебница
14 5 И З-а Градска лечебница
15 3 Л Градска салхана (скотобойна)
16 5 И Градски хали
17 3 И Градски склад
18 5 И Градски бани — минерални

Легации

19 9 И Английска
20 9 И Амерканска
21 8 И Француска
22 7 Л Австрийска
23 8 К Германска
24 7 К Италианска
25 9 И Унгарска
26 7 Л Турска
27 7 Н Ромънска
28 8 Л Чехословашка
28 a 7 И Испанска
29 6 K Холандска
30 8 И Югославянска
31 7 M Персийска
32    -
33 -
34 9 A Гръцка
35 9 K Белгийска
36 a 8 И Полска

Консулства

19 8 K Английско
20 7 Л Американско
21 8 K Француско
22 6 Л Австрийско
26 7 Л Турско
36 7 Л Данско
35 б 7 K Аржентинско
36 в 5 H Албанско
36 r 7 M Швейцарско

Администр. Полицейски

37 7 K Полицейско команданство
38 4 И Дир. на обществ. сигурност
39 -
40 4 Ж 1-и полицейски участък
41 7 Ж 2-и полицейски участък
42 8 Ж 3-и полицейски участък
43 7 К 4-и полицейски участък
44 7 О 5-и полицейски участък
45 4 И 6-и полицейски участък
46 2 З 7-и полицейски участък
47 11 И 8-и полицейски участък
48 2 О 9-и полицейски участък
49 5 Д 10-и полицейски участък
50 7 М Полицейска школа
51 4 З Полицейски ескадрон
52 8 К Командан. управление (военно)

Болници

55 9 Е Александровска
56 9 Е Дивизионна
57 2 Ж Климентинска
58 3 З Майчин дом
59 8 Е Червен кръст
60 4 Л Общинска
61 8 Ж Ветерин. Бактеоролог. станция
62 7 Ж Противо-чумен институт
63 7 Ж Бактеорологически институт

Поща и телеграф

64 7 И Централна T. П. Станция
65 5 И 1-и T. П. клон
66 2 З 2-и T. П. клон
67 5 Ж 3-и T. П клон
68 6 М 4-и T. П. клон
69 6 О 5-и T. П. клон
70 7 Ж 6-и T. П. клон
70 a 10 И 7-и T. П. клон
70 б 9 Г 8-и T. П. клон
70 в 5 Г 9-и T. П. клон
70 г 7 З  Спестовна каса
70 д 7 К Телефонни кабини

Банки

71 7 И  Българска Народна Банка
72
73 7 И  Клон информация, Б. Н. Б.
74 7 К  Земледелска банка
75 7 К  Кооперативна банка
76 7 К  Търговска камара
77 7 И  Съюз на пупуляр. банки

Духовни учреждения

78 6 К  Св. Синод
79 6 З  Св. Митрополия
80 6 И  Духовна академия
81 12 Л Духовна семинария

Черкви

82 6 Л   Св. Александър Невски
83 6 И   Св. Неделя (Св. Крал)
84 6 И   Св. Петка
84 a 8 K  Св. Седмочисленици 
85 6 И 5 K Св. Параскева
86 6 И  Св. Николай
86 a 6 Л  Св. София
87 6 З Св. Спас
87 a 7 З  Протестантска
88 8 З Св. Георги
88 a 5 И Джамията
89 4 И Св. Кирил и Методи
90 5 И Св. Никола Юч-Бунар 
91 6 З  Католич. Св Иосиф
92 5 З  Синагогата
92 a 6 Г  Св. Петър и Павел
92 б З Ж Св. Андрей
92 в 4 Н  Св. Димитър
92 г 10 И Св. Преображение

Министерства и други държавни учреждения

93 7 Л  Народно събрание
94 7 Л Министерски съвет
95 7 Л Министерство Външните Работи
96 7 K Министерство на войната
96 a 5 3 Военно-съдебна част
97-101     -
102 8 K Министер. Вътр Раб. и Нар. Здраве
103 63 Дирекция на народ. здраве
104  105 Министерс. желез. пощ. и телегр.
106 7 И Дирекц. постр. железн. и прист.
107 7 И Дирекц. на пощ. телегр. и телеф.
108 a Телегр. и телеф. съобщения
109 7 З Клон техническо отдеение
111 2 З Клон подвиж. писалища
112 6 З Министер Земл. и държ. имоти
113 6 З Отделение на водите
114
115 8 И Министерство Народ. Просвещ.
116 6 И Минист. на Общ. Сгради Път. и Съобщ. 
117 7 З Окръжно инженерство
118 7 К Министерство на Правосъдието
119 7 И Минист. Търг. Промишл. и Труда
120 9 К Контролно бюро мерки и теглики
121 7 К Министерство на финансиите
122 7 К Отделение държавни дългове
122 7 К Акцизно управление
122 7 К Сметна палата — върховна
124 6 Ж Сметна палата — окръжна
125 7 К Финансово отделение — бирници
126 2 И Митница Гарата
127 5 3 Мирови съдилища
128 5 И Окръжен съд
129 6 К Апелативен съд
130 7 З Касационен съд
131 6 З Върховен Администр. съд
132 4 И Нотариуси
133 6 K Университет държавен
133 a 7 И Университет свободен
134 80 Военно училище
134 a 9 3 Железопът. училище
134 6 2 Е Телеграф. училище
135 7 Л Академия на науките
136 7 И 1-ва Девическа гимназия
137 5 К 2-а Девическа гимннзия
138 6 К 1-a Мъжка Гимназия
139 8 З 2-а Мъжка Гимназия
140 5 Ж 3-а Мъжка Гимназия
141 6 Ж Средно Девич. Педагог. училище
142 5 К Средно Технич. училище
143 7 Л Средно Художест.-Индуст. училище
144 7 М Средно Търговско училище
145 6 Н Ветеринарно училище
146 5 Е Средно механ.-технич. училище
147 6 Л Държавна печатница
148 6 Л Метеорологическа станция
149 7 К Географически институт
150 6 Ж Дирекция Статистиката
150 6 Ж Пенсионно отделение
150 6 Ж Окръж. постоянна комисия 
150 6 Ж Окръжно управление
151 7 К Народна библиотека
152-157 - 
158 7 И Народен театър
159 6 И Народен музей
160 7 Л Етнографически музей
161 7 И Горско управление
162 7 О Окр. читалище Алеко Константинов
163 7 К Музей Вазов
164 7 К Военен клуб 
165 8 И Бълг. Архиологич. институт
- Градско данъчно управление, ул. Св. Неделя № 6
- Окр. Училищно настоятелство, ул Левски и Ст. Караджа