27.11.2019 г.

Софийската търговска гимназия (Национална финансово-стопанска гимназия)


Из "Албум-годишник" на Търговската гимназия на Софийската търговско-индустриална камара (1932 г.)


Двадесет години търговска гимназия в София-1912-13-1932-33.
I. Движение на учениците.

Първата учебна година (1912—13) започна с 108 ученика в началния клас, като през военните години този брой се движи само между 50— 77 ученика. След войните броят на постъпилите в началния клас се повишава постепенно над сто и достига последните три учебни години 179, 170 и 152.

През течение на 20 учебни години в гимназията са постъпили, и по-голямата част преминали 2722 учащи, от които само 183 ученички, а останалите ученици.

До сега са завършили гимназията със зрелостно свидетелство 1129 ученика. Като се прибави и последният випуск от текущата учебна година 68 абитуриенти, които получават зрелостно свидетелство, то броят на свършилите ще достигне 1197, от които 100 девици.

От постъпилите в гимназията ученици само 61% завършват курса й.

Още първата учебна година 1930—31, след постройката на собствената сграда на гимназията, при същата се откри и практическо търговско девическо училище с тригодишен курс. През настоящата учебна година то има следния състав: IV клас — 22 ученички, V кл. — 20 ученички и VI кл. — 23 ученички, 20 от които останаха до края на учебната година. От тях 19 получават свидетелство за завършен курс.

Голяма зала

За пръв път през настоящата учебна година в гимназиалните класове започна записване и на девици: VII кл. — 3, V кл. — 17 и IV кл. — 21 или всичко 41 ученички.

Завършилите до тая дата ученички следваха отделно от момчетата. Това бяха ученички от закритото частно училище „Ана Карима“, което по нареждане на министерството на Търговията, промишлеността и труда бе придадено към гимназията до неговата ликвидация.

II. Произход на учениците.

Грамадното мнозинство 2/3 са от София, а само 1/3 от провинцията. Градски юноши са 3/4, а само 1/4 селски.

Напоследък се забелязва, че българското село започва да проявява по-голям интерес към търговското образование.

Стълбището на 1-и етаж

III. Професия на родителите

Нашите ученици са предимно синове на стопански деятели, на първо място синове на търговци. Една малка част от родителите са със свободни професии, чиновници и пенсионери.

IV. Успех на учениците

Макар военни и след военни години учебният материял, с малки изключения, е преминаван редовно.

При тези тежки условия на работа и крайно непригодна обстановка до края на 1929, до когато гимназията се помещаваше в частно помещение, общият успех е бил винаги 4 (добър).

Този успех можа да се запази, дори повиши, въпреки настъпилата стопанска и морална криза и други външни влияния, които продължават да се отразяват пагубно на учебното дело.

Това се дължи главно на въодушевлението, с което се работи при отличната обстановка и удобства, които дава новопостроеното собствено помещение на гимназията. Трябва да признаем, също така, че при тая нова обстановка работата на администрацията и учителите се твърде много увеличи. Но, едничка амбицията, да видят търговската гимназия заслужена носителка на факела на търговска просвета у нас, ще ги въодушевлява винаги в тяхната безшумна и неуморна работа.

Коридор на 2-и етаж

V. Поведението на учениците

Изобщо грамадното мнозинство от учениците са имали примерно и похвално поведение. Полагани са големи грижи за възпитанието на учениците, като са били поддържани постоянни връзки с родителите.

Най-често постъпките на учениците са били от обикновен характер.

Най-тежкото наказание е било отстраняване от училището с право за полагане на изпит в края на текущата или началото на следната година.

В продължение на 20 години е бил изключен само 1 ученик. Стачки и смутове не е имало в гимназията.

Учителска стая с библиотека

VI. Преподавателски персонал

Гимназията е започнала с един Директор, 2 редовни преподаватели и 10 лектори при 108 ученика в 3 паралелки.

Сега, 20 години от съществуването си, има 1 директор, 20 редовни преподаватели, 5 командировани и 10 лектори при 581 ученика разпределени в 14 гимназиални паралелки, и 65 ученички разпределени в 3 паралелки на практическото училище. През настоящата учебна година при гимназията прекараха стажа си и 9 кандидат учителки и 1 кандидат учител.

Видни наши училищни дейци и общественици са били преподаватели в нашата търговска гимназия, а именно:

Проф. Емануил Иванов, д-р Левенсон, Христо Атанасов, Димитър х. Иванов, П. Тишков, Д. К. Йосифов, проф. д-р Кр. Дрончилов, д-р Н. Магнев — всички вече покойници, д-р Н. Бобчев, Димитър Беров, д-р Г. Панайотов, Иван Куюмджиев, Георги Йонков, д-р Т. Иванов, Шалом Левиев, Спиридон Г. Марков, Никола Бижев, Б. Боров, X. Хараланов, Ал. Златанов, проф. д-р Д. Добрев, проф. М. Арнаудов, Никола Гацев, проф. Б. Иоцов, проф. Иван Раев, Д. Миков, д-р Г. Каназирски, проф. Иван Н. Странски, Георги Минчев, Илия Антонов, Георги Стефанов, Никола М. Балабанов, А. Спиридонов, П. Пастиров, К. Златанов, Цеко Алексиев, Вл. Чапликов и Д. Баев,

Всеки от тях допринесе за издигането на нашата гимназия, затова и нашата голяма благодарност.

На сегашният преподавателски персонал, състоящ се от видни и известни училищни дейци специалисти, предстои нова по-голяма задача, за която ще споменем по-късно.

Учителско тяло при Търговската гимназия

VII. Промени в курса на средното търговско образование

През този период от 20 години курсът на средното търговско образование претърпя известни промени, които се отразиха и върху нашата гимназия. През 1912 г. нашата гимназия се откри с 4 курса, съгласно тогавашният закон за търговското образование, и продължи 10 години, до 1922 г. при това положение.

В 1921 г. се създаде нов закон за народното просвещение, който целеше да обедини общото и специално образование под ведомството на м-вото на Просвещението. С този закон се промени издъно и устройството на търговското образование в България. От четиригодишни търговските средни училища станаха само двегодишни с VII и VIII клас, като за ученици се приемаха свършилите реалка (VI гимн. клас).

И нашата гимназия се приспособи към новото положение и откри VII и впоследствие VIII клас.

Предвижданията на мнозина дейци в тази област, че тази коренна реформа в средното търговско образование у нас няма да даде очакваните резултати, се напълно оправдаха. И след две години в 1924 г. този закон се измени, като специалните училища отидоха отново към съответните министерства.

През същата година се създаде нов закон за търговското и промишлено образование, като за средното търговско образование се предвиди петгодишен курс, а за практическите търговски училища, които целят да подготвят технически и помощен персонал за търговските предприятия, стана тригодишен.

Естествено, че с тези реформи в курса на търговските училища съответно се измени и учебната програма.

Трябва да се отбележи, че тези реформенни опити доведоха до положение, когато търговските училища могат вече напълно да постигнат целите си.

Директора на гимназията в работния си кабинет

VIII. Библиотека, кабинети, фондове

Нашата гимназия разполага с една библиотека от 3,800 тома, от които 2,200 тома са отредени за ученишката библиотека, към която има и читалня. В новата ни сграда ученишката библиотека е почти обзаведена, а учителската предстои тепърва да бъде дообзаведена.

Гимназията ни разполага със следните кабинети: по химия, стокознание, физика, история и география, естествена история, образцова контора и с една химическа лаборатория, снабдена с газов апарат.

Всички са вече почти напълно обзаведени.

За училищният лекар има отреден кабинет с амбулатория.

Кабинет на училищния лекар

Гимназията ни разполага със следните фондове.

1. За бедни ученици.

2. За научни екскурзии в чужбина.

3. За специализация на учители в чужбина.

4. Помощ на бедни ученици, които ще продължат образованието си в Чехословашко.

5. Помощ на бедни ученици за екскурзия в Чехословашко.

Последните два фонда са дарение от ученици от Чехословашко, дошли като гости в нашата страна, както и от комитетите за тяхното посрещане.

Училищна библиотека на д-во "Иван Грозев" при гимназията

IX. Извънкласна културна дейност

Държат се:

1. Сказки и беседи от учители и ученици за допълване и разширение на знанията, добити в клас, както и за добиване по-голяма обща и стопанска култура, за което се използуват празничните дни и следобедното време.

2. Религиозни беседи, особено срещу големите черковни праздници. При тази работа услугата на енорийските свещеници, с някои колеги от Соф. Духовна семинария, е особено ценна, за което им изказваме нашата гореща благодарност.

3. Беседи в надвечерието на народни праздници и тържества за повдигане обичта и любовта към родината и отечеството.

4. Посещение и запознаване с устройството и организацията на търговските и промишлени предприятия.

Кабинет по естествена история

5. Научни екскурзии вътре в страната и в чужбина. До сега е правена само една екскурзия в чужбина — Буда-Пеща и Виена.

6. Спестовна каса за създаване навик към спестяване.

7. Създаване на ученически дружества:

а) Д-во младежки червен кръст наградено с диплом и орден.

б) Туристическо.

в) Въздържателно.

г) Просветно-благотворително „Иван Грозев“.

Д-вото „Ив Грозев“ е общо ученишко д-во. Нему е възложено, под ръководството на учител, управлението на ученишката библиотека и читалня, раздаването помощи на бедни ученици, награди на отличили се ученици, спорт и пр.

Училищна читалня при д-во "Иван Грозев"

X. Гимназията като огнище на търговска просвета.

При гимназията са откривани:

1. Вечерно търговско училище за търговски служащи с 2 годишен курс

1913/1914 — 60 I курс
1914/1915 — 75 I курс
 „ 21 II курс

2. Абитуриентен девически курс

1918/1919 — 24 девици със средно образование.

3. Вечерни търговски курсове (за адвокати, архитекти и др. свободни професии)

а) 1919/1920 — 150 запасни офицери.

б) 1920/1921 — 73 разни професии.

в) 1921/1922 99 разни професии

г) 1922/1923 - 76 .

д) 1923/1924 - 60

е) 1928/1929 8 месеч. курс за търг. сл.

ж) 1929/1930 —

з) 1932/1933 — 6

4. Практическо девическо търговско училище.

Упражнения по физическо възпитание

Гимназията е съдействувала за:

5. Увеличаване курса на учението от 4 на 5 г.

6. Попълване и подобрение на учебната програма

а) Разширяване учебният материялъ по търговските предмети според нуждите на стопанския живот.

б) Въвеждане изучването на нови предмети: Обща история, Кооперативно дело, Естествена история, Стенография като задължителен предмет, Осигурително дело.

7. Задължителна практика на учениците през ваканцията.

8. Създаване на учебна литература:

Д-р Добрев — счетоводство; Г. Ионков — счетоводство, т. смятане и т. знание Ив. Куюмджиев т. смятане; Г. Минчев — кооперативно дело; Л. Иоцов — стокознание и химия; Илия Антонов търговска кореспонденция; Григор Милков — политическа икономия, финансова наука, гражданско учение и гражданско право; Гацев—Милков — сборник от счетоводни задачи; д-р Чаушев, д-р Шанов и В. Велев — учебници по немски език за IV—VIII класове, Ат. Димитров — обща история; Сп. Г. Марков — икономическа география; Гр. Милков — търг. знание IV—VI класове, В. Велев — търг. знание IV—VI класове.

Волейболен тим при гимназията

9. Свикване на конференции.

10. Възпоменателни утра за строителите на материалната култура, До сега такива са правени за Ив. Грозев, Т. Балабанов и Ст. Караджов.

11. Стаж на кандидат учителите.

Сцена

XI. Какво е станало със свършилите

85% работят в професиите.

Занималня и трапезария

XII. Състояние на кабинетите 

Образцова контора

За да се даде възможност на учениците още в училище да приложат на практика добитите по отделните търговски дисциплини знания, в програмите на търговските училища е въведена като учебна дисциплина образцова контора.

Образцовата контора, или тъй както би могла за училищата да се нарече още и учебна контора, има за цел да обобщи и съчетае изучваната материя по търговските дисциплини: счетоводство, търговско смятане, търговска кореспонденция, търговско знание, търговско и полично право и др., като счетоводството заеме първо господствуваще място.

Под ръководството и контрола на преподавателя, който изготвя задачите за упражнения, взети от нашата търговска, промишлена и банкерска практика, разнообразени и съобразени с временните и местни условия, учениците извършват цялата конторна работа на фирмата, която е предмет на дадената задача.

Образцовата контора, като приложна учебна дисциплина, не би могла да постигне своята цел, ако външното й устройство не отговаря на разрастването и напредъка на търговските, промишлени и банкерски предприятия, чиято дейност изисква подходяща организация на контората им, която да дава възможност за максимално използуване на труд, време и средства. Тя трябва да се помещава в обширна и светла зала на училището, снабдена с подходящи бюра, пултове, регали, достатъчни пишущи, сметачни и счетоводни машини, копирни преси и разни други необходими за нуждите на една образцова контора уреди.

Така обзаведена една учебна контора изисква големи средства, изразходването на които не е по силите на всяко търговско училище — една от главните причини, за да нямаме до сега добре уредена образцова контора в нито едно от нашите търговски училища.

Турено е начало на подобно обзавеждане на образцовата контора в нашата гимназия. Софийската Търговско-индустриална камара не жалейки средства за издръжката на търговската ни гимназия, като първа измежду търговските камари в страната ни, има желанието да има и първата в това отношение търговска гимназия, която да служи за образец, както с уредбата на своите кабинети и богати сбирки, тъй и със своята учебна образцова контора.

Образцовата контора на нашата гимназия се помещава на I-ия етаж в специална обширна и
светла зала снабдена с 41 специално приготвени за целта бюра, 20 масички за поставяне на пишущите, счетоводните и сметачните машини, от които за сега са набавени само 7 пишущи, една счетоводна и 4 сметачни машини (2 Далтона и 2 Брунсвига), с които работят учениците от последния клас. В скоро време предстои набавянето на още 10 пишущи, 4 сметачни машини и копирни преси.

За подготовка по машинопис и смятане с машините за учениците се устройват специални курсове. С постепенното отпущане на средства ще се попълни обзавеждането на образцовата контора.

Образцова кантора

Кабинет по стокознание

За прегледното и лесно изучване материала по стокознание, обемащ голям брой от търговски артикули от минерален и органичен произход, към гимназията е създаден кабинет-музей за събиране и съхраняване мостри от всички видове стоки. Макар че развитието на този музей върви сравнително бавно, и че все още липсват значителен брой апарати, прибори и мостри, които биха допринесли извънредно много за всестранното обучение по тази дисциплина, все пак направеното и събраното за тази цел до сега не е малко. Кабинетът разполага с няколко хубави и добре подредени сбирки на стоки от минерален произход, като: желязо, мед, порцелан, стъкло, бои и др. от местни и чуждестранни фабрики и фирми и един значителен брой мостри и мострени табла на стоки от органичен произход. Всички мостри са вместени в шест шкафа и подредени, така че да се вижда естествения производствен процес. За същата цел кабинетът разполага със значителен брой картини и диапозитиви, изразяващи по-важните етапи от развитието на производството в някои индустрии.

Кабинетът по стокознание заема североизточното крило на II етаж на гимназията. Помещава се в една стая от около 56 кв. м.; към него е придадена и аудитория с приблизително същия размер. В кабинета се намират още 6 големи маси с 10 микроскопа „Цайс“, пригодени за практически занимания на учениците: микроскопни анализи, разглеждане различните проби и мостри и др.

До пренасянето на гимназията в собственото й сегашно здание, отделен кабинет по стокознание не е имало: в една класна стая са се помещавали уредите, мострите и различните проби заедно с химикалите и пособията по химия. След въпросното пренасяне в 1930 г. този общ кабинет се разделя на самостоятелен такъв по стокознание и на такъв по химия, в специално пригодени за целта помещения. Сега кабинетът по стокознание е разположен в описаните по-горе отделения на гимназията.

Кабинет по стокознание

Кабинет по химия

Кабинетът по химия съществува от 1912 г., когато са били купени за нуждите на обучението по химия и стокознание пособия за лева 1.838*— днешни лева 50706). Още от начало кабинетът е разполагал със своя класна стая. В 1930 год. гимназията се пренесе в собственото си здание и за изучване на химия и стокознание се определи североизточното крило на И-ри етаж. С настаняването в новото помещение, кабинетът се раздели на два — кабинет по химия и кабинет по стокознание. Сега само кабинетът по химия обхваща следните помещения: кабинет за преподавателя, стая за химикали, малка лаборатория за подготвяне на опити, голяма лаборатория и класна стая по химия. В избата е пригодено и помещение за склад, до който се намира и апарат за произвеждане светилен (бензинов) газ. Сега кабинетът разполага с уреди и химикали на стойност 143.774 лева.

Химическа лаборатория

Кабинет по физика

Кабинетът по физика съществува при гимназията от 1913 година, когато гимназията се е снабдила с учебни помагала по физика на стойност 1917 лв. (в сегашни пари 51759 лв.), като при това от начало не е имало специално за него помещение. Когато в 1930 година гимназията се премести в собственото си здание, за кабинет по физика се определи помещение на II-рия етаж в южната част на зданието, непосредствено до голямата зала, която се използува и като аудитория по физика. От тогава броят на учебните помагала се увеличава постоянно и сега кабинетът разполага с такива на стойност 92.799 лева. Освен купените пособия има и такива, изработени от ученици, показали по-голям интерес към техниката.

Кабинет по физика

Географски кабинет

Основан е на 15 декемврий 1912 г. На края на следната година е имал 31 карти и пособия на стойност 502 лв. Днес той притежава 150 карти и пособия за кръгло 40,000 лв. (1500 лв. зл.) Половината от картите и всички диаграми са работени в гимназията; при работенето им е спазван принципа — да изпъква това което се учи и да се елиминира онова което не се учи. С инвентара си от карти нашата гимназия стои на първо място измежду всички учебни заведения в страната.

В последната година са изработени между другото и 15 стопански карти на България. Работенето на карти ще продължи в същия темп и за напред.

Кабинет по география

XIII. Какво предстои за постигане

А. Кабинети:

1. Окончателно обзавеждане на образцовата контора, като се увеличи броя на пишущите, сметачните и др. машини.

2. Уреждане на кабинета по стокознание — музей-изложба на български производства, което е започнало, но иска още много работа за да се завърши това толкова полезно за обучението дело.

3. Дообзавеждане на химическата лаборатория, предназначена не само за учебни цели, но и за услуга на търговци и индустриалци.

4. Уреждане кабинет по търговско знание

Футболен тим при гимназията

Б. Общо и специално образование за ония, които работят в стопанския живот

1. Допълнително търговско училище за търговски служащи.

2. Специален курс за стопански деятели, останали назад в общото образование.

3. Специален търговски курс за търговски деятели.

4. Курсове за нареждане на търговски магазини и витрини, за продавачи, касиери и други технически персонал в големите предприятия. Въобще всякакви курсове, каквито животът подскаже, че са необходими.

5. Празнични беседи и сказки върху актуелни финансови и стопански въпроси, които пряко или косвено засягат интересите на родното стопанство и неговите деятели.

Баня

XIV. Награди.

По случай двадесетгодишнината на гимназията и освещаването на собствената й сграда на 15 май 1930 г. — патронния празник на гимназията, Негово Величество Царя благоволи да награди с ордени: 1. Директора на гимназията Д-р Н. Иванов с IV ст. за гражданска заслуга и учителите: Л. Йоцов V ст. Св. Александър, К. Велчев V ст. гр. заслуга, Кр. Радомиров V ст. гр. заслуга и Гр. Милков V ст. гр. заслуга.

Инсталация за парно отопление