26.11.2012 г.

75 години комплекс "България"


През тази година се навършват 75 години от завършването на уникалния за София комплекс "България". По този случай публикуваме откъс от книгата "Станчо Белковски - архитектурна дейност" (1943 г.), посветен на хотел, ресторант и зала "България".


Новите сгради на Чиновническото кооперативно спестовно застрахователно дружество — Хотел „България" и концертна зала „България" в София*

Арх. Станчо Белковски


Главна фасада - бул. "Цар Освободител"

Управлението на Чиновническото Кооп. Сп. Застр. Дружество през 1931 год. произведе конкурс за здобиване с планове за застрояване на мястото му в София на бул. Цар Освободител, в съседство и срещу двореца.

През 1934 год. дружеството възложи на архитекти Ст. Белковски и Ив. Данчов, печаливши първа премия в тоя конкурс, изработването на окончателните планове и ръководството на строежа. Плановете и поемните книжа за произвеждане на търга бяха изготвени до края на 1934 год. В първите месеци на 1935 год. се произведе търг за отдаване строежа на предприемач и същия бе възложен на строителната фирма „Циклоп" А. Д. със седалище в София.

Главен вход за хотела и кафе-ресторанта - бул. "Цар Освободител"

След почване на строежа, Чиновнич. Кооп. Сп. Застр. Дружество стана изпърво собственик на имота „Д-р Тошков" на ул. Бенковски, а в последствие, към края на строежа, и на стария хотел „България" на ул. Левски и ул. Аксаков, според което и първоначалните (тържни) планове претърпяха известни преработки във връзка с нуждите на дружеството и тия променени условия в строежа.

Новите сгради заемат една площ от около 4,200 кв. метра, в която не влизат: ремонтираната сграда — бивш имот „Крайселски" на ул. Аксаков — и градинската площ в бившата сграда „хотел България" на ул. Левски. В тая площ са разположени: 1) един хотел с 100 стаи с едно и две легла, всяка една с баня; четири отделни апартаменти; хоол, хотел-ресторант, кафене, бирария, банкетни и др. зали, в които има около 1000 стола; стаи за прислуга, кухни, хладилници, складове, пералня и пр.; 2) една концертна зала с 1470 места, със сцена подиум за 100 души оркестър и 200 души хор, малка зала към нея, два касови вестибюли (към бул. Цар Освободител и ул. Аксаков), стаи за солисти, други за хористи и оркестранти, пушални, фоайета и пр.; 3) помещения за бюра и канцеларии, разположени в няколко етажи в отделни сгради (по ул. Бенковски и ул. Аксаков) — всичко около 2000 кв. метра площ; 4) помещение за централно отопление, топла и студена вода и климатична инсталации, обслужващи всички сгради в квартала, които са собственост на Чин. Кооп. Застр. Д-во; 5) лятна градина на мястото на бившата градина „България".

Ресторант - зимна градина

Партер - кафе-сладкарница

Галерия - ресторант

Строежът, който започна през пролетта на 1935 година, завърши напълно с откриването на концертната зала „България" през есента на 1937 година, до когато бяха също мебелирани, обзаведени и готови за обитаване всички части от сградите. Работило се е и през двата зимни сезона, за което са били създавани необходимите условия.

Общата стойност на всички сгради, заедно с преустройствата на старите сгради, мебелите, кухненските уредби и всички други инвентарни предмети възлизат на около 85,000,000. — лева. Само за такси по утвърждаване на общите планове за строежа, железо-бетона и др. инсталации в общината сa платени над един милион лева.

Хотелски ресторант

Двойна хотелска стая

Строежът е бил съпроводен с много технически мъчнотии. В хотела напр. банските инсталации на хотелските стаи, над кафе-ресторанта и край бул. Цар Освободитель, имат около 700 чучури с вода (топла и студена). Всички канали отвори на мивки, вани, сифони и пр. са включени в специална вентилация. Против пренасянето на шума са взети специални мерки: стените са изградени с кухи тухли; извършени са подови изолации с корк и асфалтови замазки; таванската железо-бетонова плоча над хотела, носеща вентилаторните, подемни и др. машини е отделена през цялата си хоризонтална площ посредством специални фуги от пресован корк. Звънчовата и повиквателна инсталации в стаите на хотела са безшумни и със сигнални лампи; във всяка стая има телефон. Обслужването на гостите, след повикване на прислугата, се проверява във всеки момент от едно контролно място при портиера в партера. Има две повдигателни машини (асансьори) — една за хора (10 души) и една за багажи, която е с непосредствена връзка с портиера и улицата. В зимната градина целият покрив над средната част, която има отвор от 11 метра в диаметър, се отваря чрез електрическо задвижване с голяма леснина, по желание и във всеки момент.

За декориране на концертната зала са подбрани материали и архитектурни форми, създаващи благоприятни условия в акустично отношение — дървен шперплат. За целта са следвани и препоръките на Херцовия институт за акустични изследвания при държавното висше техническо училище в Берлин.

Концертна зала

Концертна зала - поглед към сцената

Витрините по фронта на бул. Цар Освободител имат отвор около 6 метра; те се спущат в сутерена с ръчно или електрическо задвижване, което е голямо постижение, като се има пред вид големината на стъклото и неговата тежест.

Железо-бетоновият скелет на хотелската сграда, който се вижда и в плана, има да преодолява големи отвори и да носи много етажи. По-целесъобразно би било конструктивният скелет на тая част от сградата да бъде чисто железостоманен. При оскъдиците, обаче, на тия материали у нас и тяхната голяма стойност, задачата се преодоля с железо-бетон. Никъде в сградата не се виждат и чувствуват железобетонови греди и колони, които лесно биха я загрозили.

Хотелски хоол

Хотелски хоол

Сградата по бул. Цар Освободител трябваше да се свърже фасадно със съществующата преди строежа голяма ъглова сграда на дружеството на бул. Цар Освободител и ул. Бенковски. При това хотела трябваше да има за основа — стаи с установени от науката размери, които излишно големи биха чувствително намалили рентабилността на сградата. Това положение определяше и числото на етажите — един в повече от старата съществующа сграда, както и условието за височините на партерните помещения, които трябваше да се свържат с нея (старата съществующа сграда). Трябваше да се създаде един цялостен блок от стара и нова сгради, имащи всека една сграда различно число етажи, но образуващи едно цяло, което да даде впечатление на зрителя, че се касае за единна сграда, собственост на едно лице.

Целият строеж - заедно с мебелировката и пр. се изпълни за нашите условия сравнително в един кратък срок. Започна в един и същ ден със строежа на Народната банка, съразмерно с която се застройват приблизително еднакви общи плоскости.

Разрез през хотел и концертна зала "България"

Ценни са заслугите на Дирекцията на Чин. Кооп. Застр. Дружество, под вещото ръководство на г-н Христо Ганев, която насочваше всичко планомерно и с голяма експедитивност.

Ценни са заслугите на строителната комисия, която под председателството на г-н Владимир Аврамов, бивш главен прокурор, сегашен министър на железниците, винаги е следвала твърдо и праволинейно строго определен път.

Ценни са заслугите на всички наши сътрудници колеги и на главния предприемач-строителната фирма „Циклоп" А. Д. Те всички мъжки се бореха с нашата действителност и винаги считаха, че сътрудничат в едно рядко за родните ни условия дело, което трябва да получи, колкото се може по-дълъг живот.

Ценни са и здравите мишци на българския техник, майстор-строител и работник. Те напластиха с упоритост камък върху камък и тухла върху тухла, за да изградят един строителен паметник, който, при липсата на големи български капитали, само кооперацията, в лицето на най-силният и здрав неин носител (представител) — Чиновническото Кооп. Сп. Застр. Дружество, можеше да създаде като културен белег на днешна България.

Зимник към булевард "Цар Освободител"
Партер към ул. "Аксаков"

Партер към бул. "Цар Освободител"
Галерия към ул. "Аксаков"

Галерия към бул. "Цар Освободител"
Първи етаж към ул. "Аксаков"