8.08.2012 г.

Несбъдната София: Градски дом


Откъс от книгата "Обществено и частно жилищно възраждане" (1921 г.) на арх. Трендафил К. Трендафилов.


Служебен градски дом

Сградата за служебния градски дом е проектирана в югозападния край на градската градина, на улици Алабинска, Александър I и Левски и включва в себе си сградите на сегашното кметство и градското казино, които претърпяват известно преустройство и подобрение. Общата квадратура на цялата триетажна постройка е около 3800 кв. м., а тази на сегашното кметство и казиното общо е около 1560 кв. метра.


Постройката е обърната с главната си фасада към ул. Алабинска. гдето двете странични крила, издадени напред (лявото крило — съществующето сега Кметство, а дясното — ново, симетрично на старото Кметство) образуват един малък площад с аркади, в единия ъгъл на който — в ос на улица Алабинска — се издига градската кула с 50 м. височина. В оста на този площад и на цялата постройка е прокаран един пасаж, 6 м. широк. съединяващ този площад и ул. Алабинска с градската градина, от който води главния вход за Кметството с един по-голям вестибюл и главната стълба. Този площад със своята архитектура доминира, освен над цялата постройка на Кметството, но и на всички околни постройки. Кулата е главния художествен мотив в цялата група, който трябва да характеризира и градския дом. Двете крила, в които се помещават разните отделения — в лявото тези от административен и финансов характер, а в дясното — разните технически отделения, имат за себе си главния вход от улица Алабинска, освен това и по един от към площада под аркадите. Предвиден е също и вход от улица Левски. Входът за Казиното, което и в новия проект е предвидено да остане със същото предназначение, съвсем отделено от всички други служебни помещения, е преместен на улица Александър I срещу Народната банка, така, че се влиза по голямата ос на залата. Самото казино в партера претърпява известни промени, като към голямата зала се придава една по-малка, двете стълби, водещи за галериите, се преместват при новия вход, кухнята се предвижда в сутерена, а в партера остават само бюфета, офиса и пр.

Съществуващата тогава сграда на Общината

В партера на централната част и лявото крило са поместени всички нужни помещения и стаи за финансовото отделение: каса, счетоводство, книговодство, писари и пр.; бюро за реквизицията и домакинството. В дясното крило са поместени Санитарното отделение и това за социални грижи.

В първия етаж на централната част, близо до главния вестибюл и главната стълби, са поставени кабинета на кмета с чакалня и голямата заседателна зала (265 кв. м.) за общинския съвет, минаваща през два етажа, с галерия, с нужните гардероби и тоалетни; наблизо са кабинетите на помощник-кметовете, секретаря, подсекретарите и юрисконсултите. Също предвидени са и две по-малки зали за разни комисии. В лявото крило на този етаж, във връзка с централното управление е разположена цялата канцелария (деловодство, регистратура, архива, писари, машинописци и пр.) В дясното крило на улица Александър I е водопроводното и канализационното отделение. В първият етаж на казиното е предвидена околовръст галерия с разширения, две стаи за клубове или подобни цели, тоалети и пр.

Във втория етаж близо до главната стълба е поставена една обширна библиотека с читалня; наблизо една зала за произвеждане на търгове. В дясно са разположени Кадастралното отделение (регулационна и нивелационна служби), пътно-паважното отделение, с връзка с тях архитектурното отделение в десното крило. В лявото крило към улица Левски са военното бюро, бюрото по изборите, бюрото за общинските непокрити имоти; освен това, предвидени са помещения за литография и няколко резервни стаи.

В сутерена са предвидени второстепенни помещения за разни домакински и технически нужди: централното отопление, склад с горителни материали, акумулатори, работилници, складове, архиви и пр.


В свръзка с цялата постройка е предвидено да се преустрои и градската градина, като срещу пасажа е открита една алея широка 20—30 метра, водеща към двореца, украсена от двете страни с паметници на заслужили народни дейци; прокарани са напречните алеи в продължението на околните улици и други второстепенни алеи. Така преустроена градската градина, в дъното на която се издига могъщо Градския дом, ще съставлява един хубав квартал от София, който безспорно трябва да държи първенство, както е това във всички големи и малки градове на всички културни страни.