20.04.2016 г.

Изграждането на Паметника на Съветската армия


Из списание "София", 1953 г.

Паметник на Съветската армия в София


Като израз на безграничната признателност на нашия народ към Съветската армия-освободителка, която през 1944 год. освободи страната ни от фашисткото иго, българското правителство преди няколко години взе решение да се издигне величествен паметник, който да изрази несломимата мощ и освободителната мисия на Съветската армия и вечната дружба между съветския и българския народ.

Определено бе и мястото за изграждането на паметника — в извънградската част на височината, където се пресичат бул. „Др. Цанков“ и бул. „Пею Яворов“— в близост на Двореца на пионерите.

Несполучливо избраното място не можа да разреши проблемът за значението, което този паметник трябва да има в градския ансамбъл — с неговия обем, сложна идейна композиция, въздействие и дp.— и внесе раздвояване в творческата работа на българските архитекти и скулптори, на които за пръв път новото време постави такава огромна и извънредно важна в идейно и композиционно отношение задача.

Конкурсът бе обявен през 1948 год. и при завършването му бяха представени 28 проекта. Правителствената комисия-жури, в която участвуваха и пребиваващите тогава в страната ни съветски архитекти проф. Поляков и Наумов, не утвърди проект за изпълнение. Раздададени бяха само 3 откупки.

Под натиска на общественото мнение и изказванията на съветските архитекти, опредеделеното място за паметника бе изоставено и се потърси ново място, в централната част на града, за да може паметникът да въздействува всекидневно и непосредствено на гражданите на Столицата и пребиваващите гости от страната и чужбина.

Определено бе ново място, в северната част на Градската градина — срещу сградата на Министерския съвет — и в края на 1948 год. бе обявен нов конкурс. Внезапната смърт на вожда на българския народ Георги Димитров и изграждането на мавзолея на местото, определено за паметника, възпрепятствува получаването на пълноценен резултат от обявения конкурс, който въпреки това се проведе. Представени бяха малък брой проекти, които в идейно и композиционно отношение бяха незадоволителни.

В състава на комисията — жури по преглеждането на конкурсните проекти участвуваха и поканените за тази цел съветски специалисти — скулпторът проф. Альошин и архитект Гегело.

Наложи се да се потърси отново място, подходящо за паметника и за тази цел бе определено едно от най-хубавите места в София — терена на парк „Септемврийче“, Ботаническата и Зоологическата градина, като до изместването на Зоологическата градина, за която по градоустройствения план е определено друго място, паметникът да се разположи в двете свободни пространства — парка „Септемврийче“ и Ботаническата градина.


Правителството, чрез КНИК, обяви трети конкурс, като за осигуряване на положителен резултат и поради не малко загубеното време, контрактува 5 души български архитекти и скулптори: архитект Данко Митов, проф. Андрей Николов, проф. Марко Марков, проф. Иван Фунев и Кирил Тодоров, на които възложи, поради сложността на задачата, да образуват творчески колектив.

На конкурса нашите архитекти и скулптори показаха сериозни постижения. Журито не намери проект за изпълнение, поради което определи проектите на колектива, ръководен от арх. Данко Митов, и тези на проф. Андрей Николов и Кирил Тодоров да бъдат преработени и подобрени съобразно дадените препоръки и да бъдат представени за ново преглеждане.

На 1 април 1950 год. изтече срокът за представянето на тези проекти. Правителствена комисия, с участието на видните съветски специалисти, академикът проф. Блохин, архитект, и проф. Альошин, скулптор, след едномесечно журиране премира проекта на колектива с ръководител арх. Данко Митов и препоръча да се възложи на същия колектив окончателното изработване проекта за паметника, въз основа на премирания.

Комисията-жури даде на колектива препоръки за повишаване идейно — художественото ниво на цялата архитектурно-скулптурна композиция.

Правителството одобри решението на журито и оповести резултата от конкурса. На колектива с ръководител арх. Данко Митов се възложи окончателното изработване на проекта за паметник на Съветската армия в София.


Авторският колектив се състои от архит. Данко Митов, скулпторите Любомир Далчев, Иван Фунев, Иван Лазаров, Васил Зидаров, Мара Георгиева, Васка Емануилова и Петър Дойчинов; архитектите Иван Васильов, Любомир Нейков и Борис Капитанов и художник Борис Ангелушев.

Колективът пристъпи незабавно към разработването на конкурсния проект. Поради краткия срок, определен за окончателното изграждане на паметника, и големият обем и сложност на творческата работа, колективът привлече голям брой сътрудници — скулптори, архитекти и технически лица.

В сравнително кратко време бе изготвен цялостният архитектурно-скулптурен проект на паметника. Уточнени и установени бяха, в идейно и композиционно отношение, всички скулптурни групи и се пристъпи към тяхното детайлно разработване. Паралелно с това проектът се разработваше и в неговата архитектурна част.

Паметникът на Съветската армия се изгражда понастоящем в централната част на Столицата — парка „Септемврийче“ и Ботаническата градина, в непосредствена близост с най-оживения и красив булевард „Руски“. Впоследствие, заедно с мястото на Зоологическата градина, около изградения монументален паметник, ще се създаде прекрасен парк за отдих на трудещите се. Паркът се разработва така, че неговата планировка ще съдействува за изявяване идеологичната същност на Паметника.

Ситуационно паметникът е разположен в средата на така оформеното пространство, а с главната ос е повече в близост към бул. „Руски“, от където е главният му изглед. Неговата видимост обаче е осигурена от всички страни чрез създадените странични оси — към бул. „Толбухин“, бул. „Клем. Готвалд“ и ул. „Любен Каравелов“.

С тържествен подход откъм бул. „Руски“ се открива внушителният изглед на това, най-голямо за сега в страната ни, архитектурно-скулптурно съоръжение.

Вярно масщабиран с околната среда, чрез хармонично-архитектурно-скулптурни форми, в паметника ще бъде отразена идеята за освободителната мисия на Съветската армия, нейният народоосвободителен характер, борбата й за мир и демокрация.

В началото на тържествения подход към паметника от към бул. „Руски“ са предвидени две скулптурни групи, в които е предадено, чрез непринудени и сърдечни сцени, братското посрещане на освободителната Съветска армия от българския народ. На самия подход, който има дължина 80 м и широчина 28 м., са отразени в архитектурно-декоративни форми десеттях победоносни Сталински удари в Отечествената война. Те показват бойния път на Съветската армия от Сталинград до Берлин — резултат на военния гений на генералисимус Сталин.


От подхода се откриват импозантните размери на паметника, увенчан с 8 метрова трифигурна скулптурна композиция — от съветски боец, български работник и майка с дете, отразяваща основната идея на паметника. С вдигнат шмайзер в ръка, съветкият воин възвестява победата над фашизма. От неговата фигура се излъчва увереност, сила и благородство. Майката е спокойна и уверена в щастливото бъдеще. Детето е радостно. В ляво на съветския воин бодро крачи освободеният работник.

Централният корпус на паметника е обогатен с три скулптурни композиции, с размери 6 метра — при височина на фигурите 2.20 м. Те са поставени на ниски пиедестали и ще оказват непосредствено въздействие на посетителите на паметника.

В ляво, с изглед от към бул. „Кл. Готвалд“, на архитектурно оформено пространство е поставена скулптурната композиция „Октомври 1917 г.", разказваща за победата на великата Октомврийска социалистическа революция. На срещуположната страна, с ос към бул. „Толбухин“, ще бъде поставена скулптурната композиция „Отечествената война", показваща в реалистични образи бойният устрем и несломимата мощ на Съветската армия в Отечествената война. Предвидената композиция, с изглед от ул. „Л. Каравелов,“ разказва за героичния труд на съветските хора в тила и всестранната помощ, която те оказаха на своята любима народна армия в борбата за разгромяването на фашистките нашественици.


Архитектурата на паметника се разработва също така в реалистични форми и ще допринесе за пълното изявяване на скулптурните композиции, за тяхното идейно и естетическо въздействие върху зрителя.

Изграждането на паметника е в пълен ход. На местостроежа са оформени основните бетонни маси на централния корпус и на главния подход от бул. „Руски“ към паметника.

На изградената бетонна конструкция в близко време ще се направи модел от временни материали на постамента, заедно с увенчаващата паметника трифигурна група, за да се проверят техните пропорции, взаимоотношения, композиционното и силуетно очертание на групата, нейното въздействие от всички страни, съкращението на формите, осветление и пр. и се отстранят евентуално някои грешки, допуснати при досегашното разработване на композицията в по-малки размери.

Продължителна и сложна се оказа творческата работа на авторския колектив по изграждане на паметника. Детайлното и реалистично разработване на идейните проекти, композиционното им изясняване, създаването на убедителни психологични състояния, правдоподобното и разнообразно предаване на образи, движения, костюми, оръжия и др. поставиха за преодоляване сериозни творчески трудности. При липсата на наше монументално класическо наследство, богатият опит на съветското монументално изкуство улесни извънредно много колектива в неговатата творческа работа.

Комисията-жури оказа също така ценна помощ в процеса на непрекъснатата творческа работа на колектива.

В настоящия момент авторският колектив изпълнява последния етап от възложената му работа — изработването на скулптурните композиции в размерите, в които ще бъдат поставени на паметника. Една от скулптурните композиции — Отечествената война — е предадена в специално уредената за тая цел бронзолеярна и отливането й в бронз е започнало. От бронз ще бъдат отлети всички скулптурни композиции на паметника.


Архитектурата на паметника ще бъде изпълнена от витошки гранит. Постаментът за трифигурнатата група и части от главния корпус ще бъдат полирани. Подходът към паметника ще се оформи с разноцветни камъни-мозайка, в подходяща хармония.

На 9 септември 1954 год., заедно с отпразнуване 10-годишнината на свободата, столичните трудещи се и целият наш народ ще чествуват откриването на величествения паметник на нашата освободителка и защитница на мира в целия свят — славната Съветска армия.

Този паметник ще разказва на поколенията, строители на социализма и комунизма в нашата Родина, за признателността и верността на нашия народ към Съветския съюз и за безсмъртното дело на неговата народна армия.


ВАСИЛ ЗИДАРОВ,
скулптор, член на авторски колектив по изграждането на паметника